)))..Reklam İzlerken Para Kazan..(((

25 Temmuz 2008 Cuma

Ondokuz Mayıs Universitesi İstatistik Bölümü

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi,İstatistik Bölümü 1983 yılından itibaren eğitim vermektedir. Öğretim kadrosu, 1 Profesör, 6 Yrd.Doç., 1 Öğr.Gör., 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır. Ayrıca 2 Arşatırma görevlisi 35. madde gereğince Dokuz Eylül ve Anakara Üniversitesin de doktora yapmaktadır. Bölümde lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de verilmektedir. Doktora programının açılması için ön hazırlıklar sürdürülmektedir. Bölümde 4 yıllık eğitim süresince öğrenciler teorik ve uygulamalı İstatistik,İstatistikçiler için matematik, yöneylem araştırması ve bilgisayar dersleri almaktadır. Bölümde öğrencilerin hizmetine sunulmuş 22 bilgisayarlı bir laboratuvar bulunmaktadır.
Bölümün Amacı:
Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, güncel ve güvenilir bilgiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Dolayısıyla bir toplumun ekonomisi ve kültürüne ilişkin istatistiksel bilgilere gereksinim hızla artmaktadır. Bu artan ihtiyacın yanında, bilgilerin sağlıklı bir şekilde toplanması, özetlenmesi, ileriye yönelik bilgilerin sağlanabilmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması oldukça önemli olmaktadır. Günümüzde hemen hemen her şeyin sayılarla ifadesi ve yorumlanması hepimizi bağlamaktadır. Buradan İstatistiğin kalite ve verimliliğin geliştirilmesinde çok temel bir araç olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. İstatistik Bölümü, aydınlatılması istenen konularla ilgili bilgiyi doğru bir şekilde toplayacak, toplanan bu bilgileri özetleyecek, mevcut istatistik yöntemlerini ustalıkla uygulayıp sonuç çıkaracak, ve bulunan sonuçları anlaşılır bir şekilde sunacak istatistikçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Bölümün Olanakları:
Öğrencilere temel teorik ve uygulamalı bilgileri vermenin yanı sıra, modern bilgisayar laboratuar ortamında çok amaçlı paket programları ile üniversite sonrası yaşama yönlendirme ve alıştırma olanakları sunulmaktadır.
İş Alanları:
Mezunlar, tüm özel ve kamu sektörlerinde bulunabilen araştırma ve planlama, ölçme ve değerlendirme, işletme-yönetme, üretim planlama, proje yönetme, karar verme birimlerinde, borsa ve bankalarda tercihen çalıştırılmaktadırlar.

Puan Türü: SAYISAL
Eğitim Dili: Türkçe
Hazırlık: Yok
Eğitim Süresi: 4 yıl

İstatistik Bölümü Lisans Programı
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SEÇMELİ DERSLERİ
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ
Lisans Programı Ders İçerikleri :


2002-2003 Eğitim Öğretim Yılından İtibaren Uygulamaya Konulacak Olan Bölümümüz Yeni Lisans Programına Ait Dersleri İçerikleri Aşağıda Belirtildiği Gibidir.

İst.101 Bilgisayar Teknolojisi 223
Temel Kavramlar Ve Tanımlar, Bilgisayarlar Ve Temel Bileşenleri, Microsoft Office Uygulamaları; Word, Excel, Power Point, . . . . İnternet İle Tanışma; İnternet Explorer. World Wide Web Üzerinde Yayıncılık; Html Belgeleri Yaratmak Ve Düzenlemek, Bir Web Sitesi Yaratmak.

İst.102 Bilgisayar Prog. 223
Bilgisayarda Problem Çözümü, Basic Diline Giriş, Basic Sabitleri Ve Değişkenleri, İfadeler Ve Atama Deyimleri, Bilgisayar Bilgi Girişi Ve Bilgisayardan Bilgi Çıkışı, Bilgisayar Programında Kontrol Ve Dallanma, Alt Programlar Ve Deyim Fonksiyonları.

İst.103 Ekonomiye Giriş I 404
Ekonomi Biliminin Kapsamı, Temel Kavram Ve Varsayımları, Ekonominin Temel Sorunları,Ekonomik Sistemler, Tüketici Ve Firma Dengesi, Piyasa Dengesi, Faktör Piyasaları, Milli Gelir Ölçümleri Ve Belirlenmesi, Para Tanımı Ve Tarihçesi, Para Arzı Ve Talebi, Bankacılık, Uluslar Arası Para Sistemi, Ödemeler Dengesi, Dış Ticaret Politikası, Entegrasyon Şekilleri, İktisadi Düşüncenin Evrimi

İst.104 Ekonomiye Giriş II 404
Temel Kavramlar, Milli Muhasebe Kavramı Ve Ölçme Yöntemleri, Klasik Makro Ekonomi, Klasik Tam İstihdam Dengesine Eleştiriler, Keynesgil Gelir Belirlemesi Ve İstihdam Teorisi, Yatırım Teorisi

İst.105 Temel İst.I 122
İstatistik Kavramı Ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Ölçme Ve Ölçekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Ve Tablolar İle Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri: Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod , Medyan; Oranlar Ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri: Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpılık Ve Basıklık Katsayısı; Momentler

İst.106 Temel İst.II 122
İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi Ve Tablolar İle Gösterilmesi, İlişki Katsayıları, Pearson Çarpım Moment Korelasyonu, Kısmi Korelasyon , Kontenjansı Katsayısı, Biseriyan Korelasyon, Nokta Biseriyan Korelasyon, Phi Kaysayısı, Sperman Sıra Korelasyon Katsayısı, Cramer ‘İn İlişki Katsayısı, Basit Lineer Regresyon, Trend Analizi, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (Binom, Poisson, Normal) Ve Özellikleri , Standart Puanlar, İndeksler

İst.107 İst.İçin Mat. I 324
Sayı Sistemleri, Fonksiyon Ve Çeşitleri, Fonksiyonun Limiti Ve Sürekliliği, Düzgün Süreklilik, Belirsizlikler Ve Onların Limitleri, Fonksiyonların Süreksizlik Noktaları, Fonksiyonun Türevi Ve Diferansiyeli

İst.108 İst.İçin Mat.II 324
Türevin Uygulamaları: L’hospital Kuralı, Taylor Formulü, Fonksiyon Özelliklerinin İncelenmesi Ve Grafiğinin Çizimi; Belirsiz İntegral, İntegral Hesaplama Yöntemleri, Belirli İntegral Ve Özellikleri,Belirli İntegralin Uygulamaları: Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu, Hacim Hesabı, Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı, Has Olmayan İntegraller

İst.109 Lineer Cebir I 303
Matris Tanımı, Matris İşlemleri, Matris Türleri, Matrisin N-Ninci Kuvvetinin Bulunması, Matris Determinantı Ve Terzi, Lineer Denklem Sistemleri Ve Çözümleri

İst.110 Lineer Cebir II 303
Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları,Ortogonal Taban, Karakteristik Polinomlar, Karakteristik Değer Ve Karakteristik Vektörler, Matrislerin Üçgenleştirilmesi Ve Köşegenleştirilmesi, Kuadratik Formlar

İst.203 Fortran 202
Temel Fortran Elemanları Ve Karakterleri, Fortran Deyimleri Ve Kodlama Formu, Aktarma Deyimleri, Basit Giriş Çıkış Deyimleri, Kontrol Deyimleri, Altprogramlar, Ticari Ve İstatistiksel Uygulamalar

İst.204 Matematiksel İstatistik 223
Çok Boyutlu Tesadüfi Değişkenler Ve Dağılımları, Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonlarının Dağılımlarının Bulunma Yöntemleri, Tahmin Teorisi, Nokta Tahmini Ve Özellikleri, Tahmin Edicilerin Bulunması Yöntemleri, Aralık Tahmini, Hipotez Testi Kavramı, Teorik Hipotez Testleri, Uygulamalı Hipotez Testleri

İst.205 Olasılık Teorisi I 223
Örnek Uzayı, - Cebir, Olay Kavramı Ve Olaylar Üzerinde İşlemler, Olasılık Kavramı Ve Özellikleri, Olayların Bağımsızlığı, Şartlı Olasılık Ve Tam Olasılık Formülü, Tesadüfi Değişken Kavramı, Dağılım Fonksiyonu Ve Özellikleri, Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Beklenen Değer Ve Özellikleri, Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları ( Bernoulli , Binom , Poisson, Geometrik , Negatif Binom, Hipergeometrik Ve Çok Terimli) Çok Boyutlu Kesikli Tesadüfi Değişkenler, Kesikli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları

İst.206 Olasılık Teorisi Iı 223
Sürekli Tesadüfi Değişken Kavramı, Yoğunluk Fonksiyonu, Sürekli Tesadüfi Değişkenin Beklenen Değeri Ve Özellikleri, Bazı Sürekli Olasılık Dağılımları ( Düzgün, Normal, Üstel, Gamma, Beta, Cauchy, Weilbull), Çok Boyutlu Sürekli Tesadüfi Değişkenler, Üreten Ve Karakteristik Fonksiyon , Limit Teoremleri, Kovaryans , Korelasyon Katsayısı, İki Boyutlu Normal Dağılım, Sürekli Tesadüfi Değişkenlerin Fonksiyonları Ve Dağılımları

İst.207 Doğrusal Programlama I 223
Doğrusal Programlama Problemleri Ve Geometrik Açıklaması, Matematiksel Temel, Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntem

İst.208 Doğrusal Programlama II 223
Dualite, Ulaştırma Problemleri,Duyarlılık Analizi, Parametrik Analiz, Tam Sayılı Doğrusal Programlama, Karma Tam Sayılı Doğrusal Programlama

İst.209 Nümerik Analiz 223
Taylor Açılımı, Sonlu Farklar, İnterpolasyon, Denklem Kökleri, Lineer Eşanlı Denklemler, En Küçük Kareler Eğri Uydurma.

İst.210 Dif .Denklemler 202
Türeve Göre Çözülebilen Birinci Mertebeden Denklemler, Lineer Denklemler, Tam Diferansiyel Ve İntegral Çarpanı, Bernoulli Ve Riccati Denklemleri, Türeve Göre Çözülemeyen, Birinci Mertebeden Denklemler, Lagrange Ve Clairaut Denklemleri, Yüksek Mertebeden Denklemler, Qutratür Ve Mertebe İndirgeme Yöntemleri, Wronkciyan Sabitlerin Değişim Yöntemi, Sabit Katsayılı Denklemler, Karakteristik Denklem, Heterojen Denklemin Özel Çözümünün Bulunma Metotları, Diferansiyel Denklemlerin Genel Çözüm Metotları, Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri, Isı, Dalga Ve Laplas Denklemleri

İst.211 İst.İçin İleri Mat.I 223
Fonksiyon Dizileri Ve Fonksiyon Serileri, Düzgün Süreklilik Ve Düzgün Yakınsaklık, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit, Süreklilik Ve Türev, Küresel Ve Silindirik Koordinatlar, Toplam Diferansiyel, Kapalı Fonksiyonların Türevi, Çok Değişkenli Fonksiyonların Seriye Açılımı, Minimum Ve Maksimumu Lagrange Çarpanları Yöntemi, Katlı İntegraller

İst.212 İst.İçin İleri Mat. II 223
Karmaşık Fonksiyonların Limiti, Sürekliliği Ve Türevi, Riemann- Stieltjies İntegrali, Eğrisel İntegral Ve Yüzey İntegralleri, İntegrallerde Değişken Değiştirme, Fourier Serisi, İntegrali Ve Dönüşümü, Gamma Ve Beta Fonksiyonu

İst.213 Proje Değerlendirmesi 223
Kritik Yörünge- Cpm Metodu, Kritik Yörüngenin İşlemlerinin Bulunması, Pekt Analizi, İşçi Ve Makine Gücünün Hesaplanması Ve Kapasite Dengelemesi, İşlemlerin En Erken Ve En Geç Tamamlanma Ve Bitme Sürelerinin Hesaplanması, İşlemlerin Gerçekleşme Olasılıklarının Bulunması

İst.214 Optimizasyon Teknikleri 223
Optimizasyon Problemlerinin Doğası Ve Çeşitleri, Optimallik Şartları, Lineer Optimizasyon Ve Simpleks Yöntem, Gözden Geçirilmiş Simpleks Yöntemi Bazı Temel Sınırlandırılmamış Optimizasyon Algoritmaları, Kısıtsız Ve Doğrusal Kısıtlı Optimum Noktalar, Lagrange, Çarpanları, Genel Kısıtsız Minimizasyon Problemleri, Kuhn- Tucker Teorisi, Dualite Ve Klasik Yöntemlerle İlişkisi , Tek Boyutlu Arama Algoritmaları, Kısıtlı Ve Kısıtsız Problemler İçin Gradyant Yöntemler, Penaltı Fonksiyonları Ve Bu Fonksiyonlarla İlgili Hesaplama Algoritmaları, Bazı Doğrusal Olmayan Programlama Yöntemleri, Bazı Tahmin Problemlerinin Optimizasyon Yöntemleriyle Çözümü

İst.301 Örnekleme I (223)
Örnekleme Kavramına İlişkin Temel Tanımlar, İadesiz Eşit Olasılıklı Örnekleme, Örnek Genişliğinin Tahmini, Tabakalı Örnekleme

İst.302 Örnekleme II (223)
Oransal Tahminler, Regresyon Tahmini, Sistematik Örnekleme, Küme Örneklemesi, Aynı Genişlikteki Örnek Birimleri İçin İki Aşamalı Örnekleme, Farklı Genişlikte Örnekleme Birimlerinin Örnekleme Yöntemleri, Çift Örnekleme, Katlamalı Örnekleme

İst.303 Hipotez Testleri 223
Ki –Kare Testleri, Nitel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Bağımsızlık Testleri, Nitel Değişkenli Kitlelerde Homojenlik Kontrolü , Uyumluluk Testleri, Nicel Değişkenli Verilere Ait İlişki Testleri, Tek Kitle Ortalaması, Oranı Ve Varyansı İçin Hipotez Testi, İki Bağımsız Grup Karşılaştırması, İki Bağımlı Grup Karşılaştırılması

İst.304 İst.Paket Programlamları 122
İstatistiksel Çözümlemede Kullanılan Bazı İstatistik Paket Programlarının Tanıtımı, Parametrik Yöntemlerin Uygulaması, Hazır Paket Programlarının Tanıtımı Ve Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemlerin Uygulaması

İst.305 Regresyon Çözümlemesi 223
Model Kavramı, Lineer Regresyon Modelleri Ve Çözümlemesi, Artıkların İncelenmesi, Gösterge Değişkenlerle Regresyon Çözümlemesi, En İyi Regresyon Modelini Bulma Yöntemi

İst.306 Parametrik Olmayan İst.Yönt. 303
Tarihçe, Çeşitli İstatistiksel Kavramlar, Bir Örnekleme Ait Konum Parametrelerine İlişkin Testler, İki Örnekleme Ait Konum Ve Değişim Parametrelerine İlişik Testler, İkiden Fazla Örnekleme İlişkin Testler, Basit Lineer Regresyon Çözümlemesi

İst.308 İst.Karar Teorisi 303
Kesikli Ve Sürekli Tesadüfi Değişkenler İçin Bayes Kuralı, Önsel Ve Sonsal Dağılımlar , Bernoulli Süreci, Olağan Bir Süreç Ve Öteki Süreçler İçin Bayesci Kararı, Sonsal Dağılım Tahmini, Sonsal Dağılım Ve Çift Taraflı Testler, Belirlilik Ve Belirsizlik, Ödemeler Ve Kayıplar, Yararlılık, Belirsizlik Altında Karar Verme, Doğrusal Ödeme Fonksiyonları, Karar Teorisi Ve Nokta Tahmini, Karar Teorisi Ve Hipotez Testi

İst.310 Ekonometrik Modeller 223
Tek Denklemli Regresyon Modelleri, Çoklu Regresyon Modelleri, Seri Korelasyon Ve Değişen Varyans Durumu, Model Belirleme, Tek Denklemli Regresyon İle İleri Yönelik Tahmin

İst.401 Yöneylem Araştırması I 324
Giriş , Yöneylem Araştırmasının Tanımı Ve Özellikleri, Model Kurma, Üretim Ve Envanter Teorisi, Kuyruk Teorisi, Oyunlar Teorisi

İst.402 Yöneylem Araştırması II 324
Ağ Analizleri, Doğrusal Olmayan Programlama, Dinamik Programlama, Simülasyon.

İst 403 Çok Değişkenli İstatistik I 223
Çok Değişkenli İstatistiksel Analizde Kullanılan Temel Kavramlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım Ve Özellikleri, Parametre Tahminleri, Çok Değişkenli Normal Değişkenlerin Lineer Fonksiyonları, Karesel Formlar Ve Dağılımları, Güven Bölgelerinin Belirlenmesi, Çok Değişkenli Normal Kitlelerde Hipotez Testleri.

İst 404 Çok Değişkenli İstatistik II 223
Temel Bileşenler Ve Faktör Analizi, Kümeleme Ve Sınıflama Analizi, Diskriminant Analizi, Lojistik Regresyon Analizi.
İst 405 İstatistik Deney Tasarımı324
Tek Etkenli Deneylerde Tesadüfi Bloklar, Tek Etkenli Deneylerde Kare Düzenleri, Çok Etkenli Deneyler, Nicel Ve Nitel Etkenler, Kovaryans Çözümlemesi.

İst 406 Araştırma Yöntemleri 122
Bilimsel Araştırmanın Tanımı, Kapsamı Ve Unsurları, Bilimsel Araştırmalarda İstatistiğin Önemi, Verilerin Toplanması Ve İşlenmesi.

İst 407 Stokastik Süreçler I 122
Temel Kavramlar( Sürecin Sonlu Boyutlu Dağılımı, Beklenen Değeri, Varyansı, Kovaryansı Ve Karakteristik Fonksiyonu), Bağımsız Artımlı Süreç ( Başarı Sayısı Ve Başarı Zamanı), Poisson Süreci Ve Özellikleri (Sürecin Sıçrayış Anları, Ayrılışı, Üstel Ve Düzgün Dağılımla İlişkisi), Kesikli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Fark Denklemleri, İlk Varış Teoremi, Durumların Sınıflandırılması, Durumun Dönüşümlü Veya Dönüşümsüz Olma Durumu, Limit Teoremleri, Limit Teoremleri(Durgun Ve Ergodik Dağılımlar), Yutulma İhtimali Ve Yutulma Süresi, Tesadüfi Yürüyüşler, Dallanma Süreci Ve Kaybolma İhtimali, Kesikli Parametreli Martingal, Tersine Çevrilen Markov Zincirleri, Kolmogorov Kriteri.

İst 408 Stokastik Süreçler II 122
Sürekli Parametreli Markov Zincirleri, Chapman-Kolmogorov Diferansiyel Denklemi, Durumda Kalma Süresi, Nizamlı(Regular) Olma Şartı, Limit Teoremleri, Doğum-Ölüm Süreçleri Ve Bekleme Hattı Modellerine Uygulama, Yenileme Süreçleri (Yenileme Fonksiyonu, Ut Ve Vt Süreçleri, Temel Teorem), Bekleme Hattı Teorisinin Bazı Modellerinin Analizi.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
İST.601 İstatistik Teorisi I (303)
İST.602 İstatistik Teorisi II (303)
İST.603 Lineer İstatistiksel Modeller I (303)
İST.604 Lineer İstatistiksel Modeller II (303)
İST.605 Regresyon Teorisi ve Yöntemleri (223)
İST.606 Varyans Çözümlemesi (223)
İST 607 İleri Yöneylem Araştırması (223)
İST 608 Optimizasyon Teknikleri (223)
İST.609 İstatistiğin Matematiksel Temelleri (223)
İST.610 İstatistikte İleri Matematiksel Yöntemler (223)
İST.611 Olasılık Teorisi ( 202)
İST.612 Similasyon Teknikleri (202)
İST.613 Olasılık ve Matematiksel İstatistik (303)
İST 614 Ekonometrik Yöntemler (303)
İST.615 Çok Değişkenli İstatistik I (223)
İST.616 Çok Değişkenli İstatistik II (223)
İST.617 Diferensiyel Denklemler I (303)
İST.618 Diferensiyel Denklemler II (303)
İST.619 Stokastik Teorisi I (303)
İST.620 Stokastik Teorisi II ( 303)
İST.621 Kuyruk Teorisi I (303)
İST.622 Stokastik Servis Sistemleri Teorisi (303)
İST.623 Yenileme ve Güvenirlik Teorisi (303)
İST.624 Risk Analizi (303)
İST.625 Fark Hesabı Ve Sonlu Fark Denklemleri I (303)
İST.626 Fark Hesabı ve Sonlu Fark Denklemleri II(303)
İST.627 Örnekleme Teknikleri I (303)
İST.628 Örnekleme Teknikleri II (303)
İST.629 Biyoistatistik (303)
İST 630 İstatistiksel Bilgi Sistemleri (303)
İST 631 İstatistikte Bilgisayar Kullanımı (303)
İST 632 İstatistikte Bilgisayar Dilleri (303)
İST.633 Yüksek Lineer Cebir I (303)
İST.634 Yüksek Lineer Cebir II (303)
İST.635 Fonksiyonel Analiz 303
İST 636 Nümerik Analiz (303)İST.637 Reel Analiz (303)
İST.638 Bilim Tarihi (Matematik-İstatistik) (303)

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. İsmet Şener

Akademik Personel Listesi

Uygulamalı İstatistik ;
Prof. Dr. Faruk Alpaslan
Doç. Dr. Mehmet Ali Cengiz
Yrd. Doç. Dr. Erol Egrioglu
Yrd. Doç. Dr. Kamil Alakuş
Yrd. Doç. Dr. Yüksel Öner

Yöneylem Araştırması ;
Ögretim Görevlisi Dr. Taner Tunç

İstatistik Teorisi ;
Yrd. Doç. Dr. Vedat Saglam
Yrd. Doç. Dr. Vedide Rezan Uslu
Araştırma Görevlisi Ufuk Yolcu
2008 Öss İstatistikleri ;
Ögretim Süresi : 4 yıl
Puan Türü : Say-2
Kontenjan : 60
Okul 1. Kontenjanı : 2
Toplam Tercih Eden Sayısı : 2043
1.Sırada Tercih Eden Sayısı : 40
Taban Puan : 296,786
Başarı Sırası : 90231
(kaynak : ondokuz mayıs universitesi web sitesi)

2 yorum:

colombo dedi ki...

güzel olmuş derslerin tanımını çok iyi yapmışsın bunların aldığımz ders notlarıyla bir ilgisi varmı?

bayescy dedi ki...

elbette,açıklamalar derslerdeki bagzı başlıklardan oluşmakda..